ลำดับที่

ภาพ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1  

 นายวิทยา  พรหมจันทร์

 ประธานคณะกรรมการ

 

2    นายสนั่น  สุตัญตั้งใจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 
3    นายมาวิน  ประทีปทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
4    นายจารึก  จันทโกสิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 
5    นายสำราญ  บุญสงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
6    นายวัสพล  ลาพ้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
7    ร.ต.ต.สุชาติ  สุ่มมาตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
8    พระอธิการวิชัย  จฺนทสโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
9  นายทรงศักดิ์  บุญเฉลียว ผู้แทนองค์กรศาสนา  
10  ส.ต.ท.สมพล  ใจเย็น ผู้แทนองค์กรเสวนาท้องถิ่น  
11  นายชุมพล  เรืองประดับ ผู้แทนองค์กรชุมชน  
12    นายบุญมี  เจริญศิลป์ ผู้แทนผู้ปกครอง  
13    นางมารศรี  สีหาบุตร ผู้แทนครู 089-8473475 
14    นางนงคราญ  แสงโชติ ผู้แทนศิษย์เก่า  
15    นายภูมิชัย  บุญรมย์ กรรมการและเลขานุการ