เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=567ข้อมูล  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2558

ข้อมูลจำนวนครู

ลำดับที่

บุคลากร ชาย หญิง รวม
1 ผู้อำนวยการ 

1

-
2  รองผู้อำนวยการ 2  -
3  ครู คศ.3 14

 31

45 
4  ครู คศ.2 1  5  6 
5 ครู คศ.1 - 1 1
  รวม 18 37 55

 

ข้อมูลจำนวนลูกจ้างประจำ

ลำดับที่

บุคลากร ชาย หญิง รวม
1 นักการภารโรง

3

- 3
  รวม 3 - 3

 

ข้อมูลจำนวนลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่

บุคลากร ชาย หญิง รวม
1 เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

-
2 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ -  1
3  ครูอัตราจ้าง 4

 3

7
4 พนักงานทำความสะอาด - 1
5 ยาม 3 - 3
  รวม 8 5 13

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่

ชั้น ชาย หญิง รวม
1 ม.1/1 

6

33 39
2 ม.1/2 14  25 39
3 ม.1/3 13

 25

38
4 ม.1/4 23  16 39
5 ม.1/5 20 17 37
6 ม.1/6 22 14 36
  รวม 98 130 228

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับที่

ชั้น ชาย หญิง รวม
1 ม.2/1 

14

25 39
2 ม.2/2 13  26 39
3 ม.2/3 18

 15

33
4 ม.2/4 15  14 29
5 ม.2/5 14 12 26
  รวม 74 92 166

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับที่

ชั้น ชาย หญิง รวม
1 ม.3/1 

21

14 35
2 ม.3/2 18  16 33
3 ม.3/3 22

17

39
4 ม.3/4 11 25 36
5 ม.3/5 14 25 39
  รวม 98 97 183

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่

ชั้น ชาย หญิง รวม
1 ม.4/1 

8

33 41
2 ม.4/2 9 33 42
3 ม.4/3 13

21

34
4 ม.4/4 20 5 25
  รวม 50 107 142

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับที่

ชั้น ชาย หญิง รวม
1 ม.5/1 

15

30 45
2 ม.5/2 7 37 44
3 ม.5/3 15

21

36
4 ม.5/4 23 19 42
  รวม 60 107 167

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับที่

ชั้น ชาย หญิง รวม
1 ม.6/1 

8

31 39
2 ม.6/2 7 32 39
3 ม.6/3 7

 21

28
4 ม.6/4 25 11 36
  รวม 47 95 142

 

สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ลำดับที่

ชั้น ชาย หญิง รวม
1 ม.ต้น

258

319 577
2 ม.ปลาย 157 294 451
  รวม 415 613 1,028