เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

10/07/2558 อบรมโปรมแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่  ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558  ณ รร นารีนุกูล โดยมีคุณครูจีระพันธ์   อ้นมี และคุณครูเสาวภา  อุทุม  เข้ารับการอบรมดังกล่าว