เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

 

ลำดับที่ ภาพ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง พ.ศ.
1   นายสมศักดิ์  มุกดาหาร  ครูใหญ่  2521-2524
2   นายทวีวัฒน์  โพธิวัฒน์  ครูใหญ่  2524-2527
3   นายสว่าง(คณิตศร)  เย็นใจ อาจารย์ใหญ่  2527-2531
4   นายอิทธิพล  ทองปน ผู้อำนวยการ  2531-2537 
5   นายสุวัฒน์  โคตะสิน ผู้อำนวยการ  2537-2547
6   นายชลวิทย์  ธรรมานุชิต  ผู้อำนวยการ  2547-2551
7   นายภูมิชัย  บุญรมย์ ผู้อำนวยการ 2551-ปัจจุบัน
8 นายวสุธา   ปวะบุตร ผู้อำนวยการ 2559-2562
9 นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง ผู้อำนวยการ 2562
10 นายภูวดล     ไชยชนะ ผู้อำนวยการ 2562-ปัจจุบัน