เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

 

 
                                                                                                            นายภูวดล   ไชยชนะ
                                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

                                                                                                           นางจารุวรรณ  เสียงไพเราะ
                                                                                                             รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  

 

                                                                                                          ดร.ชาญวิทย์  สุริพันธ์วรโชติ

                                                                                                             รองผู้อำนวยการโรงเรียน