นางรัตนาวดี   พลอาษา  
           ครูชำนาญการพิเศษ