เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

16/5/2560 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมฯ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560