เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

28/4/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ อุบลราชธานี โดยอบรม จำนวน 2 รุ่น คือ ระดับ ม.ปลาย  ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน และ ม.ต้น  ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560