เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

26/06/2560 การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ณ หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี