Display # 
Title Author Hits
Shift and Share Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 26
พิธีไหว้ครู2561 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 35
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะฯ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 49
การประชุมโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 38
กิจกรรมวันวิสาขบูชา2561 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 36
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2561 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 34
โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำฯ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 34
ปฐมนิเทศ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 69
การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้Google Classroom Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 67
พิธลงนามความร่วมมือ MOU Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 65