04/08/2559  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี ตนพิการ"อดเปรี้ยวไว้กินหวาน" ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559  ณ อาคารโสตทัศนศึกษา