14/11/2559 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับท่าน ผอ.วสุธา  ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีท่านใหม่ เดินทางมารับตำแหน่ง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559