25/11/2559  

ลูกเสือ  เนตรนารี  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ได้ทำกิจกรรมวันราชสดุดี  ณ  บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน