21/06/60  งานอนามัยโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2560 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการตรวจ  ณ อาคารอเนกประสงค์