3/07/60 รร.หกสิบพรรษาฯ นำโดย ผอ.วสุธา ปวะบุตร รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จาก ศน.ประยงค์ศรี พูลทรัพย์ และ ศน.จิรา ลังกา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา