16/01/2561 คณะครู และบุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมงานวันครู 2561 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 สหวิทยาเขต2 เมือง  2  ดังนี้

     ประเภท/กลุ่มสาระ    คณิตศาสตร์                นางจารุนันท์    ปิติธรรมภณ
                              ศิลปะ                       นางรัตนาวดี     พลอาษา
                              สุขศึกษาและพลศึกษา    นางศศิธร        โคตรคันทา
                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      นางสาวนันท์นภัส   พุทธืผลธนโชติ
                              กรรมการสถานศึกษา      นายวิทยา       พรหมจันทร์
                              ครูผู้ปลอดอบายมุข        นายทรงศักดิ์    บุญเฉลียว

    โล่และเกียรติบัตร ครูผู้มีผลงานดีเด่น              นางสาวปิยาภรณ์   เขียวหวาน
                                                            นางศิวริน           เกณทวี
                                                            นางสุภาศรี         โขมะพัฒน์