06/03/2561 กิจกรรมงานวันปัจฉิมนิเทศ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6