19/05/2561

โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำประจำจังหวัดของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี