29/05/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล  รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28,29,30,31,33 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ