15/06/2561


คุณครู
ศศิธร โคตรคันทา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี ได้นำยุวอาสาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 โครงการเด่นระดับประเทศ ตามโครงการ"พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งรัก (Miracle of Life )ประจำปี 2561 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนและ
นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาตัดสินรอบสุดท้ายระดับประเทศเพื่อเข้ารับโล่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระหว่าง
วันที่ 9-15 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนนทบุรี