17/08/2561
นายวสุธา ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบก จัดกิจกรรมโครงการเด็กยุคใหม่รู้ทันเอดส์ ปฏิเสธ
ยาเสพติด  ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี