21/06/2562 

รับมอบโล่
เกียรติคุณโครงการ
Samsung Smart Learning
ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต

จาก คุณอัมพร พินะสา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ