26/06/2562 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมวาดภาพ การแสดง ณ หอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี