20/08/2562 

การติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โดยคณะกรรมการ ชุดที่5
มีนายวิเชียร แสงศรี        ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
  นายธีระพล  พยัคพล     ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา
  นายภูวดล  ไชยชนะ      ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
  นายบุญธรรม กล้าหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
  นายบรรพต  แก่นลา     ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
ณ  อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี