16/12/2562  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 

ยินดีต้อนรับคุณครูชนัญธิดา ยศม้าว ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากโรงเรียนศรีเมืองวิทยา
คาร ด้วยความยินดียิ่ง