19/12/2562 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
จัดกิจกรรมโครงการเสริมอาชีพและโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ อาคารโสต
ทัศนศึกษา