13/01/2563 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคุณครูบรจุใหม่ จำนวน 3  ราย ดังนี้
1.นางสาวบุษกร  บุระดำ ค.บ.สังคมศึกษา
2.นางสาวภาวิกา  ทองเพ็ญ ค.บ.สังคมศึกษา 
3.นางสาวกันยารัตน์  สาคร วท.บ.ชีวเคมี
ด้วยความยินดียิ่ง