16/01/2563 

นายทรงศักดิ์ บุญเฉลียว ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี นำคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่
64 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยมีบุคลากรโรงเรียน ได้เข้ารับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2563 จากท่านภัทธศาสน์   มาสกุล ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29