เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

 7/02/2563 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ลูกเสือวิสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี