เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

21/02/2563

 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(
O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะสอบในวันที่ 29 กุมภาพันธ์– 1 มีนาคม 2563