เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

1/06/2563 ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 รายงานตัวและมอบตัว โดยได้รับ
การคัดกรองสุขภาพตามมาตรการของสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  ระหว่างวันที่
12-15 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี