เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

15/06/2563  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  จัดพิธีต้อนรับ
นายภูวดล   ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนน
กุงวิทยาคม ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่
15  มิถุนายน 2563 ด้วยความยินดียิ่ง