เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

 03/07/2563   การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ได้ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคบ่าย  โดยมีนายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์
และนาง
ณัฐธภา  ตรงดี  ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29