เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

27/06/2563

            โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา
2563 โดยมีนายวิทยา พรหมจันทร์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในวันที่
29 มิถุนายน 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี
นายภูวดล   ไชยชนะ   ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี โดยมาตรการการป้องกันโรคโควิด
2019