เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

01/07/2563

เปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1/2563. มาตรการป้องกันเข้มข้น.
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส
COVID-19
โคโรนา มีการตั้งจุดคัดกรองที่บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน