เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

21/07/2563 กิจกรรม ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันที่ 18 กรกฎาคม   ของทุกปี