เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

21/07/2563 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชํธานี ได้นำหลอดไฟมอบให้กับทางโรงเรียน โดยมีนายภูวดล ไชยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ