เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

30/07/2563 คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลาชธานี ได้ลงนาม MOU ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา