เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

16/01/2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รางวัล เนื่องวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน