เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

18/02/2564 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกฃน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การเข้าถึงทางการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาศ นโยบายการตรวจราชการและติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี