เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

24/08/64  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม สื่อภาพยนตร์สั้น โครงการประกวด คัดเลือกสื่อและนวัตกรรม ในโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.อบอจ.