เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

13/09/64  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี นำนักเรียนร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์แกนนำครูและเยาวชนนักตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น(ปีที่ 2) เวทัสัมมนาเชิงวิชาการ เราอีกคนไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564  นักเรียนได้รับรางวัลสนับสนุนโครงการจำนวน 5,000 บาท จาก สำนักงาน ปปช.  ณ โรงแรมสุนีย์แกรานด์  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี