เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

8/10/64 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานีได้กำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)ให้แก่นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1- 6 ที่มีความประสงค์และผู้ปกครองยินยอมในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564  ณ
ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการฉีด จำนวน
536 คน จากนักเรียนทั้งหมด 776 คน