เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

9/10/64   โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนางาน
PA ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน  โดยวิทยากร นายเชษฐา  ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชนูปภัมภ์ จ.ยโสธร