เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

11/10/64 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียน
ScQA  ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ