เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

สพฐ.เผยแพร่ผลงานวิจัยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนพื้นที่ดอยตุง  เพื่อให้ครูผู้สนใจนำไปเป็นแนวทาง/ประโยชน์ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว  และเป็นประโยชน์ในการนำไปอ้างอิงทางวิชาการได้ คลิกที่นี่