เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

แจ้งให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และจัดส่งข้อมูลไปที่ สพฐ ภายในเดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งข้อมูลที่ต้องส่งนั้นประกอบด้วย
1. ข้อมูลคัดกรองนักเรียน
2. ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน
3. ข้อมูลประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
4. ข้อมูลประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ) ฉบับครูประเมินนักเรียน
แจ้งให้โรงเรียนทราบ หากโรงเรียนใดที่จะส่งข้อมูล on web หรือ เข้า web เพื่อดูข้อมูลการคัดกรองนักเรียน ให้โรงเรียนเข้าไปที่ http://pc-education.com
ให้หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละโรงเรียนดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการข้อมูล on web และถ้าโรงเรียนใดจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถส่งข้อมูลได้เลยค่ะซึ่งขั้นตอนวิธีการส่งข้อมูล