เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษา ให้แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 1 แล้วรายงานผล โดยจุดประสงค์การออกเยี่ยมบ้านมี ดังนี้
1. เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน
2. เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน
4. เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง บางประการที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียน ที่ไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ