เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ (ระดับภาค) และคณะกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ หวังเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฯ ที่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี
นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ (ระดับภาค) กล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการกระตุ้นแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามร่วมมือกันพัฒนาทักษะฝีมือให้ดีขึ้น และเสริมสร้างความเข้าใจให้บุคคลทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของแรงงานฝีมือ จัดการแข่งขันทุกๆ ๒ ปี โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับภาค และระดับชาติ เปิดรับผู้มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๐ ปี ในประเภทเยาวชนและอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในประเภทบุคคลทั่วไป

การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๒๕ (ระดับภาค) ระหว่างวันที่ ๑๕ ? ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี จำนวน ๒๔ สาขาดังนี้
ประเภทเยาวชนประกอบด้วย
๑.สาขาเมคคาทรอนิกส์
๒.สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CADD)
๓.สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง)
๔.สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)
๕.สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม
๖.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
๗.สาขาอิเล็กทรอนิกส์
๘.สาขาเว็บดีไซน์
๙.สาขากราฟิกดีไซน์
๑๐. สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
๑๑. สาขาเทคโนโลยียานยนต์
๑๒. สาขาปูกระเบื้อง
๑๓. สาขาก่ออิฐ
๑๔. สาขาอุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือน
๑๕. สาขาต่อประกอบมุมไม้
๑๖. สาขาจัดดอกไม้
๑๗. สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี
๑๘. สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม
๑๙. สาขาแต่งผม
๒๐. สาขาสีรถยนต์
๒๑. สาขามาตรวัดวิทยาด้านมิติ
๒๒. สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
๒๓. สาขาประกอบอาหาร

ประเภทบุคคลทั่วไปประกอบด้วย
๑. สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น

โดยคุณสมบัติผู้สมัครประเภทเยาวชน เป็นนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม และศรีสะเกษ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปีนับถึงปีที่จัดแข่งขัน (เกิดระหว่างปี ๒๕๓๖ ? ๒๕๔๑)
ส่วนประเภทบุคคลทั่วไป เป็นแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือแรงงานอิสระที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัคร มีสัญชาติไทย หลักฐานการสมัคร รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ๑ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) หนังสือรับรองจากหน่วยงาน สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ? ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้ชนะการแข่งขันฯ รางวัลเหรียญทอง เงินสด ๗,๐๐๐ บาท เหรียญเงิน เงินสด ๓,๕๐๐ บาท เหรียญทองแดง เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป

ในวันดังกล่าวนอกจากจะมีกิจกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติแล้ว ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าชมงานได้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การสาธิตอาชีพ การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพร การทำขนมไทย การทำผ้าบาติก การทำของชำร่วยจากการบูร การสาธิตงานเชื่อม การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม การติดตั้งกล้องวงจรปิด การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า สินค้า OTOP และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับผู้สนใจ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร ๐ ๔๕๓๑ ๙๕๕๐ ต่อ ๑๒๓ ? ๑๒๔ และ WWW.UBISD.GO.TH หรือ สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร นครพนม ร้อยเอ็ด และยโสธร