เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 2557 ที่เปลี่ยนจากเดิม มี 2 กลุ่ม คือ ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบคะแนนแอมิชชัน ดังกล่าว เป็นเพียงแนวทางให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปกำหนดองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งอาจมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อย ขอให้น้องๆติดตามข้อมูลได้จาก ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 อีกครั้ง
ล่าสุด!!! สอท. ได้ออกประกาศเผยแพร่ข้อมูลใน แผ่นพับองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก Admissions 2557 แล้ว!!! คลิกที่นี่